Všetko pre Vašu meteorológiu

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Uvedenými Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou MCR Technology s.r.o., 919 29 Malženice 199, (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúca tovar ponúkaný Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho www.meteoshop.sk podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe tovaru.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radia Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.meteoshop.sk (ďalej len "Reklamačný poriadok") a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

Objednaním tovaru kupujúci dáva súhlas s obchodnými podmienkami, ktoré sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

2. Objednanie tovaru

Tovar uvedený v katalógu je možné objednať on-line vyplnením objednávkového formulára (ďalej len "objednávka"), zaslaním e-mailu na internetovú adresu obchod@meteoshop.sk, príp. telefonátom na číslo +421 903 946948 spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach.

Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať a zmeniť. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla "Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom "Odoslať objednávku a objednať". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje.

Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail so zrnutím a akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia").

Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade chyby v objednávke týkajúcej sa ceny alebo popisu tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho.

 

3. Dodacie podmienky

Objednaný tovar Kupujúcemu bude zaslaný spolu s daňovým dokladom poštou, alebo kuriérskou službou podľa požiadaviek Kupujúceho na dodaciu adresu uvedenú v objednávke.

Predávajúci sa zaväzuje:

dodať správny druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v objednávke,

na základe objednávky Kupujúceho dodať tovar v dohodnutej cene,

vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad,

tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

Kupujúci sa zaväzuje:

prevziať objednaný tovar,

zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej, resp. dohodnutej cene.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. zásielkovou službou,

za poškodenie tovaru zavinené poštou resp. zásielkovou službou,

za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne v dôsledku zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

V prípade osobného odberu tovaru je potrebné dohodnúť čas a miesto prevzatia tovaru na tel. +421 903 946948.

Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

 

 

4. Platobné podmienky

Platba za tovar je možná týmito spôsobmi:

Platba za tovar zaslaný ako dobierka. Tovar bude zaslaný na adresu Kupujúceho a platba sa uskutoční pri preberaní zásielky.

Platba prevodom na účet Predávajúceho: pri tomto spôsobe bude Kupujúcemu zaslaný formou e-mailu informácia pre prevodný príkaz na fakturovanú sumu. Po potvrdení úhrady bude Kupujúcemu zaslaný tovar na jeho adresu.

Platobnou kartou VISA, VISA Electron, MasterCard alebo Maestro – formou CardPay – virtuálmy POS terminál GP WEBPAY.

V hotovosti nie je možné platiť.

 

UPOZORNENIE: Ak sa Kupujúci rozhoduje za vyhotovovanú objednávku platiť vopred, napríklad prostredníctvom niektorého z ponúkaných ...Pay systémov, dovoľujeme si ho upozorniť, že pokiaľ nie je objednaný tovar na sklade, zásielka je odoslaná až po doplnení zásob od distribútora.

 

5. Cena za prepravu

Ceny za prepravu tovaru sú stanovené nasledovne: Ceny za prepravu s platbou na dobierku:

Slovenská pošta (doručenie do 2 dní): 3,50 EUR.

DPD (doručenie do 1 dňa): 5,70 EUR.

 

Ceny za prepravu objednané s platbou prevodom:

Slovenská pošta: 2,50 EUR.

DPD: 4,50 EUR.

 

Ceny za prepravu objednané s platbou platobnou kartou:

Slovenská pošta: 3,50 EUR.

DPD: 5,50 EUR.

 

Voľba spôsobu prepravy: pokiaľ zákazník neuvedie preferovaný spôsob dopravy alebo vyzdvihnutia tovaru, tak tovar bude zaslaný na súkromnú adresu Slovenskou poštou, na adresu firmy bude tovar zaslaný kurierom DPD.

Pri objednávke vyššej ako 100,00 EUR s DPH sa neučtuje poplatok za prepravu.

Pri objednávke nižšej ako 10,00 EUR s DPH sa učtuje manipulačný poplatok vo výške 1,00 EUR.

Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

 

6. Odstúpenie od zmluvy ( vrátenie tovaru )

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený, či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

 

 

7. Zodpovednosť z vady tovaru 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Ak nejde o  použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

Namiesto záručného listu sa používa doklad o kúpe.

Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

 

 

8. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť týmto upozorňuje Odberateľa, že všetky jeho osobné údaje, ktoré odovzdal Spoločnosti, vrátane adresy, sú pre rýchle a bezchybné spracovanie uložené v databáze Spoločnosti. Spracovanie poskytnutých dát prebieha v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. Odberateľ registráciou do e-shopu Spoločnosti či vykonaním objednávky udeľuje Spoločnosti súhlas s využitím všetkých odovzdaných údajov Odberateľa na spracovanie za účelom realizácie objednávky a ďalej na marketingové účely Spoločnosti, a to najmä na ponúkanie služieb a produktov Spoločnosti, zasielanie informácií o činnosti Spoločnosti a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail) v zmysle Európskeho nariadenia 2016/679 (GDPR) a zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, na obdobie do odvolania tohto súhlasu. Odberateľ je oprávnený kedykoľvek Spoločnosti písomne ​​oznámiť, že s použitím svojich kontaktných údajov Spoločnosťou podľa týchto Podmienok nesúhlasí, a to písomným oznámením zaslaným na adresu sídla Spoločnosti prostredníctvom doporučenej pošty alebo emailom. V prípade objednávky tovaru prostredníctvom online obchodu Spoločnosti, nebude Spoločnosť pri neaktivovanom pole "užívanie dát" oprávnená dané kontaktné údaje využívať. Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže Spoločnosť poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa (doručovateľa tovaru a ďalších, s ktorými bude Odberateľ oboznámený).

Odberateľ berie na vedomie, že súhlas na spracovanie osobných údajov k vyššie uvedeným účelom je dobrovoľný a môže byť vzatý kedykoľvek späť resp. môže Spoločnosti oznámiť svoj nesúhlas s určitým spracovaním osobných údajov. V takom prípade môže byť však negatívne ovplyvnená realizácia objednávky.

Odberateľ má právo na úpravu osobných a kontaktných údajov v databáze Spoločnosti, a to elektronicky zaslaním e-mailu na info@mcr-technology.sk.  Pokiaľ Odberateľ zistí alebo sa bude domnievať, že Spoločnosť alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Odberateľa alebo je v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať Spoločnosť alebo spracovateľa o vysvetlenie alebo požadovať, aby tieto subjekty takto vzniknutý stav odstránili. Predovšetkým sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ďalšie informácie o spracovaní a nakladaní s osobnými údajmi je možné sa dočítať na stránke: https://www.meteoshop.sk/ochrana-osobnych-udajov.xhtml

 

Najdôležitejšie novinky priamo na váš email

Získajte zaujímavé informácie vždy medzi prvými

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Kliknutím na odkaz zároveň prehlasujete, že ak máte menej ako 16 rokov, tak ste požiadal/a svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.